1398/7/4 پنجشنبه
سرنخ امور در لندن یا واشنگتن بود



شاه و همه کسانی که شبیه من در اردوگاه شاه قرار دارند، چگونه می توانیم مدعی داشتن غرور ملی باشیم، درحالی که از مردم مملکت بریده ایم با عجز و لابه از کشورهای غربی تقاضای حمایت از خود را داریم؟!
در رژیمی که وابستگی کامل به غرب،ارکان اصلی و موجودیش را تشکیل می دهد، ما نیز بحالتی در آمده ایم که اعتقاد خارج از اندازه به قدرت و توانائی متحدان اروپایی و آمریکایی خود پیدا کرده ایم. و چون فکر می کنیم آنها هر لحظه که بخواهند می توانند فقط با تکان دادن چوبدستی جادوئی خود همه چیز را به میل خویش بگردانند، لذا اینطور بخود می قبولانیم که هرچه در ایران اتفاق می افتد سرنخش در لندن یا واشنگتن قرار دارد. و به همین جهت نیز آنچنان برای دوستان غربی خود از جهت کارائی و قدرت اعمال نفوذشان ارزش و اهمیت قائل می شویم، که آنها خودشان هم هرگز این همه توانائی در خویش سراغ نداشته و ندارند.

  • پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، انتشارات اطلاعات،ص330
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر