1393/4/29 يكشنبه
ابراهيم جعفريان و طيبه واعظي دهنوي


درباره : ابراهيم فرزند مصطفي شهرت جعفريان دهنوي
و  همسرش طيبه فرزند محمد صادق شهرت واعظي دهنوي
پيرو شماره 112/ك و 113/ك 10/2/2536
و بازگشت به شماره 2/18226/66/401 – 8/3/2536

نامبردگان بالا كه از اعضاء مسلح و متواري شاخه مذهبي مهدويون  (منشعب از گروه تروريستي باصطلاح مجاهدين خلق ايران) بوده كه به دنبال اقدامات و پيگيري‌هاي شبانه‌روزي، در شهرستان تبريز مورد شناسائي قرار گرفته و به‌ هنگام دستگيري (در تاريخ‌هاي 31/1/2536 و 2/2/2536) مبادرت به مقاومت مسلحانه نموده بودند در بازرسي بدني از آنان كه به وسيله مأمورين سازمان اطلاعات و امنيت تبريز به عمل آمده يك قبضه سلاح كمري به شماره 24180 با خشاب مربوطه و هفت تير فشنگ، يك عدد نارنجك دست ساز، يك رشته كمربند تجهيزاتي و يك جلد گواهينامه رانندگي به نام ابراهيم جعفريان دهنوي، دو جلد شناسنامه با مشخصات مجعول و مبلغ 6870 ريال وجه نقد به انضمام مقاديري مدارك و وسائل گروهي و مواد منفجره به شرح صورتجلسه تنظيمي پيوست از منزل امن آنان نيز كشف و ضبط گرديده و متهمين به ترتيب برابر قرار تأمين روز 31/1/2536 و 1/2/2536 بازپرس شعبه 3 دادسراي دادگاه عادي تبريز بازداشت مي‌گردند و چون مقتضيات امنيتي ايجاب مي‌نمود كه تحقيق و رسيدگي به پرونده آنان در مركز انجام گيرد لذا مراتب طي شماره‌هاي 112/ ك و 113/ ك – 10/2/2536 به آن دادستاني اعلام و متعاقباً به مركز منتقل گرديدند و به دنبال آن متهمين مذكور كه به فعاليت‌هاي مضره خود معترف و آمادگي‌شان را براي معرفي و نشان دادن مسئول گروهي خود بيان نمودند كه قرار ملاقات ثابت گروهي آنان در ابتداي جاده تهران – قم مي‌باشد كه با تهيه طرح لازم در ساعت 1700 مورخ 2/3/ 2536  [1356] در معيت عده‌اي از مأمورين كميته مشترك ضد خرابكاري در محل مذكور مستقر لكن ابراهيم جعفريان دهنوي با استفاده از فرصت، مبادرت به فرار و همسرش (طيبه واعظي دهنوي)  نيز به پيروي از او شروع به دويدن نموده نموده و چون به اخطار مكرر مأمورين توجهي ننموده و به فرار خود ادامه مي‌دهند مأمورين به سوي آنان تيراندازي و هر دو نفرشان بر اثر اصابت گلوله كشته مي‌شوند، عليهذا با ايفاد (44) برگ پرونده متشكله شامل اعترافات متهمين، سه برگ صورتجلسه بازرسي  گزارش مأمورين سه برگ قرار بازداشت، دو برگ گزارش معاينه اجساد مركز پزشكي قانوني و دو برگ فتوكپي پروانه دفن يادشدگان به شماره‌هاي 4960/م و 4961/ م – 3/3/2536 خواهشمند است دستور فرماييد در اين مورد اقدام مقتضي معمول دارند.                   

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور. ارتشبد نصيري   

                               از طرف                         سجده‌اي   

          وظيفه خواه              
         28/3/2536                              بازجوي متخصص - كوچصفهاني

  

مركز پزشكي قانوني
گزارش معاينه جسد

شماره :..............................
تاريخ : 3/3/1356
پزشك قانوني : دكتر خسروي      
تشخيص پزشك قانوني : اصابت گلوله در سمت راست صدمه و آسيب مغزي
بازپرس : سرهنگ عضدي قاجار
نام : ابراهيم نام پدر : مصطفي شهرت جعفريان دهنوي سن : حدود 35 سال تاريخ معاينه : 3/3/36 ساعت معاينه : 10 صبح محل معاينه : سردخانه بيمارستان شهرباني شماره پروانده دفن : 4960/ م شماره فتوگرافي : عكسبرداري شده است اعلام فوت (نوع حادثه) : درگيري با مأمورين محل حادثه : جاده قم محل فوت : محل حادثه اعلام كننده : سرهنگ دادستاني ارتش تاريخ فوت : 2/3/36
از صاحب عكس الصاقي ]ناخوانا[ شده بامشخصات فوق معاينه بعمل آمد. در بررسي ظاهري جسد، فاقد علائم خفگي و مسموميت است. حفره‌اي به قطر در حدود 3 سانتيمتر در سمت راست بدن مشاهده مي‌گردد كه محل اصابت گلوله است. از اين حفره مايع مغزي همراه با استخوانهاي خرد شده جمجمه خارج مي‌گردد. با توجه به مراتب فوق علت فوت اصابت گلوله در جمجمه و آسيب مغزي تعيين و جواز دفن طبق اعلام نماينده كميته مبارزه با خرابكاران و دادستاني ارتش از نظر تشخيص هويت بقرار فوق صادر گرديد.

  

شماره 4960/م
تاريخ 3/3 ماه 1356
39 – د 4 – 48

اداره كل پزشكي قانوني
پروانه دفن

به موجب اين برگ اجازه دفن ابراهيم فرزند مصطفي شهرت جعفريان  سن ... حدود 30 ساله ... كه به علت ... اصابت گلوله ... به سمت راست صدمه و آسيب مغزي ... در تاريخ ... 2/3/ ماه 1356... درگذشته است داده مي‌شود.

پزشكي قانوني

 ...

مركز پزشكي قانوني
گزارش معاينه جسد

پزشك قانوني : دكتر خسروي
تشخيص پزشك قانوني : اصابت گلوله در قفسه سينه و... احشاء
بازپرس : سرهنگ عضدي قاجار
نام : طيبه نام پدر : محمدصادق شهرت واعظي دهنوي سن : حدود 25 سال تاريخ معاينه : 3/3/36 ساعت معاينه : 30/9 صبح محل معاينه : سردخانه بيمارستان شهرباني شماره پروانده دفن : 4961/ م شماره فتوگرافي : عكسبرداري شده است اعلام فوت (نوع حادثه) : درگيري با مأمورين محل حادثه : جاده قم محل فوت : محل حادثه اعلام كننده : سرهنگ دادستاني ارتش تاريخ فوت : 2/3/36
از صاحب عكس الصاقي ]ناخوانا[ شده بامشخصات فوق معاينه بعمل آمد. در معاينه ظاهري جسد، فاقد علائم خفگي و مسموميت است. محل اصابت چهارگلوله در سمت راست قفسه سينه به اقطار در حدود يك و نيم سانتيمتر مشاهده مي‌گردد كه در اثر فشار وارد به قفسه سينه خون فراوان از آنها خارج مي‌گردد. محل اصابت سه گلوله ديگر بر روي شانه راست و بازوي راست مشهود است]ناخوانا[ با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن محل اصابت گلوله‌ها به قفسه سينه علت فوت اصابت گلوله در قفسه سينه راست ]ناخوانا[ تعيين و جواز دفن طبق اعلام نماينده كميته مبارزه با خرابكاران و دادستاني ارتش و از نظر تشخيص هويت به قرار فوق صادر گرديد.

سند شماره 16
منبع : كتاب شكنجه گران مي گويند
نويسنده : آقاي قاسم حسن پور


عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر