عکس
سه‌شنبه 14 آبان 1398 بازدید محمدرضا شاه پهلوی از زندان موقت شهربانی (کمیته مشترک ضدخرابکاری)
بازدید شاه پهلوی   
1398/8/14 سه‌شنبه
بازدید شاه پهلوی   
1398/8/14 سه‌شنبه