1392/9/5 سه‌شنبه
موزه از نگاه ايكوم (ICOM)
با توجه به ماده 2 از اساسنامه ايكوم، موزه يك مؤسسه دائمي و غيرانتفاعي است كه در خدمت جامعه و توسعه آن مي باشد و ورود به آن براي افرادي كه به منظور مطالعه، آموزش و بهره گيري از شواهد مادي و محيط زيست مردم، محافظت، تحقيق، ارتباط و نمايش به عمل مي آورند، آزاد است.
تعريف فوق در مورد موزه بايد، بدون محدوديت حاصل از طبيعت هيئت حاكم، خصوصيت منطقه اي، ساختار عمل يا آشنايي مجموعه هاي سازمان ذيربط، مورد استفاده قرار گيرد.
علاوه بر مؤسساتي كه به عنوان «موزه» مطرح مي شوند، خصوصيات زير از نقطه نظر اين تعريف به موزه ها اختصاص دارد:
1-    بناها و مكان هاي طبيعي، باستان شناسي و نژادشناسي و بناهاي تاريخي و مكان هايي كه از ماهيت موزه برخوردارند و براي كسب، حفظ و ارتباط شواهد مادي مردم و محيط زيست آنها فعاليت مي كنند.
2-    سازمان هايي كه مجموعه ها را نگهداري و نمونه هاي گياهان و جانوران زنده مانند مكان هاي وحش شناسي و گياه شناسي، آكواريوم و باغ وحش را نمايش مي دهند.
3-    مراكز علمي و سياره نماها.
4- مؤسسات محافظ و گالري هاي نمايشي كه دائماً توسط كتابخانه ها و مراكز بايگاني محافظت مي شوند.
5-    ذخائر طبيعي.
6-     سازمان هاي موزه بين المللي، ملي، منطقه اي، محلي، وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات دولتي مسئول موزه ها طبق تعريف تحت اين ماده.
7-    مؤسسات و سازمان هاي غيرانتفاعي مسئول تحقيق، آموزش و پرورش، اسناد و ساير فعاليت هاي مربوط به موزه ها و موزه شناسي.
8-    ساير سازمان ها مانند شوراي اجرائي، پس از كسب مشورت از كميته مشاوره كه داراي كليه يا بعضي از خصوصيات موزه هستند يا از طريق تحقيق، مطالعه يا آموزش موزه ها و كاركنان حرفه اي، موزه ها را حمايت مي كنند.
 كاركنان موزه حرفه اي شامل كليه پرسنل موزه ها يا مؤسساتي هستند كه طبق تعريف فوق الذكر تعيين شده اند و دوره آموزش گذارنده اند يا داراي تجربه عملي معادل در زمينه مديريت و عملكرد موزه هستند و افراد مستقلي هستند كه طبق تعريف فوق به قانون اصول اخلاقي و حرفه اي ايكوم احترام مي گذارند و بصورت حرفه اي يا مشاوره اي فعاليت مي كنند، ولي براي محصولات و تجهيزات تجاري مورد لزوم موزه ها و خدمات مربوط به موزه ها فعاليت نمي كنند.
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر