1398/5/19 شنبه
دیباچه صحیفه امام (ره) به قلم مقام معظم رهبری
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم 
     اﮐﻧون ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾﯽ از ﺑﯾﺎﻧﺎت ھداﯾﺗﺑﺧش و راھﮕﺷﺎی ﻣﻌﻠم و ﻣرﺷد 
و ﭘﯾﺷوای ﺑزرگ ﻣﺎ آﻣﺎدۀ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽ ﺷود، ﺑﺟﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺧﻧﯽ ھر ﭼﻧد ﮐوﺗﺎه و ﻧﺎرﺳﺎ درﺑﺎرۀ آن ﺷﺧﺻﯾت 
ﺑﯽ ﺑدﯾل ﮐﮫ ﻣﺟددّ ﺣﯾﺎت اﺳﻼم در اﯾن دوران اﺳت، ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﺑد. 
     در ھر ﻧﻘطﮥ ﺟﮭﺎن، ھر ﮔﺎه اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﻧش و ﺧردﻣﻧدی و اﻧدﯾﺷﮥ ﺑﻠﻧد، ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘرھﯾزﮔﺎری و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ و اﯾﻣﺎن اﺳﺗوار، ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت و دﻟﯾری و ھﻣت واﻻ، ﯾﺎ ﺑﺎ زﯾرﮐﯽ و ﺗﯾزﺑﯾﻧﯽ و ﭘﺧﺗﮕﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ، ﻗدم در ﻣﯾدان ﮐﺎری ﺑزرگ ﺑﮕذارد و ﭘﺎﯾدار و ﺻﺑور، ھدف ﻣﻘدﺳﯽّ را دﻧﺑﺎل ﮐﻧد، ﺑﯽ ﺗردﯾد ﮐﺷور و ﻣﻠت ﺧود و ﮔﺎه ﺑﺷرﯾت را ﺑﮫ اﻓﺗﺧﺎرات ﺑزرگ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﮭﺎی ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺧواھد رﺳﺎﻧﯾد. ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن در ﻓﮭرﺳت ﻧﺎم آوران ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ آراﺳﺗﮫ ﺑوده اﻧد. 
     اﻣﺎ ﻧﺎم آور ﺑزرگ دوران ﻣﻌﺎﺻر ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎم روح ﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ ھﻣﮥ اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ را ﺑﺎ ھم، آن 
ھم در ﻧﺻﺎﺑﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ً دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧﯽ و ﮐم ﻧظﯾر داﺷت. او داﻧﺷﻣﻧدی ﭘﺎرﺳﺎ، و ﺧردﻣﻧدی ﭘرھﯾزﮔﺎر، و ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار، و ﻣؤﻣﻧﯽ ﻧواﻧدﯾش، و ﻋﺎرﻓﯽ ﺷﺟﺎع و ھوﺷﻣﻧد، و ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻋﺎدل، و ﻣﺟﺎھدی ﻓداﮐﺎر ﺑود.
 او ﻓﻘﯾﮫ، و اﺻوﻟﯽ، و ﻓﯾﻠﺳوف، و ﻋﺎرف، و ﻣﻌﻠم اﺧﻼق، و ادﯾب، و ﺷﺎﻋر ﺑود، ﺑرﺗرﯾن کرﺳﯽ ﺗدرﯾس و ﻓﺷرده ﺗرﯾن و ﮔرﻣﺗرﯾن ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﯽ ﺣوزه در طول ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷت. 
 در او، ﺧﺻﻠﺗﮭﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮥ ﺧداداد، درآﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ او ﺧود از ﻣﻌﺎرف ﻗرآﻧﯽ آﻣوﺧﺗﮫ و دل و ﺟﺎﻧش را ﺑﮫ آن زﯾور داده ﺑود، ﺷﺧﺻﯾت ﻋظﯾم و ﺟذاب و ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﭘدﯾد آورده ﺑود ﮐﮫ ھر ﯾﮏ از ﭼﮭره ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮥ ﯾﮏ ﻗرن اﺧﯾر ﺟﮭﺎن ـ ﮐﮫ ﻗرن رﺟﺎل ﺑزرگ و ﻣﺻﻠﺣﺎن ﻧﺎم آور دﯾﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ـ در ﺑراﺑر آن ﮐم ﺟﺎذﺑﮫ و ﯾﮏ ﺑﻌدی و ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ آﻣدﻧد. 
 ﮐﺎری ﮐﮫ او ﺑدان ھﻣت ﮔﻣﺎﺷت و ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و ﺗوﮐل و ﺗدﺑﯾر و ﺻﺑر ﺧود ﺑدان دﺳت ﯾﺎﻓت، ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑزرگ و ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ و اﻋﺟﺎب اﻧﮕﯾز ﺑود. 
     ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻣﺗﺎز و درﺧﺷﺎن او در ھﻣﮥ دوره ھﺎی ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺧﯾره ﮐﻧﻧده و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑود، ھم در آن روزی ﮐﮫ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣرﺟﻌﯾت دﯾﻧﯽ در ﻗم، رژﯾم واﺑﺳﺗﮫ و ﻓﺎﺳد ﭘﮭﻠوی و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﮔر آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ِ آن را ﺑﺎ ﻧﮭﯾب ﭘﯾﺎﻣﺑراﻧﮥ ﺧود ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه طﻠﺑﯾد و ظﻠم و اﺳﺗﺑداد و زراﻧدوزی و دﯾن ﺳﺗﯾزی ﺷﺎه و دﺳﺗﯾﺎراﻧش را دﺳﺗﺧوش طوﻓﺎن ﺧﺷم ﻣﻠت ﺳﺎﺧت، و ھم در آن ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﭘس از ﻣﺑﺎرزۀ ﻓﺷرده و ﭘر ﻣﺣﻧت ِ ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ، ﺗواﻧﺳت ﺑﺎ ﺟﮭﺎد ﻋظﯾم ﻣﻠت اﯾران، ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑر ﺳر ﮐﺎر آورد و رژﯾم ﺧﺎﺋن و ﻓﺎﺳد و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت را رﯾﺷﮫ ﮐن ﺳﺎزد. 
 در ھﻣﮫ ﺣﺎل، او ھﻣﯾن ﻗﻠﮥّ اﯾﻣﺎن و ﺷﺟﺎﻋت و ﻓداﮐﺎری را در ﮐﻧﺎر ژرﻓﺎی ﺣﮑﻣت و ﺗدﺑﯾر و ﺧردﻣﻧدی، در وﺟود ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻧﮭﺎد. 
     او اﯾران را ﺑدرﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت: از ﺳوﯾﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺳﺎس و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن، اﺳﺗﻌداد اﻧﺑﺎﺷﺗﮥ طﺑﯾﻌﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ آن، دﻟﺑﺳﺗﮕﯾﮭﺎ و ھدﻓﮭﺎ و آرزوھﺎی ﺑزرگ آن، و از ﺳوﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣﻧت ﺑﺎر ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل اﺧﯾر آن، ﺳﻠطﮥ ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن و ﻏﺎرﺗﮕران ﺑر آن، ﺧﯾﺎﻧت و ﻓﺳﺎد و ﺧودﮐﺎﻣﮕﯽ ﺧﺎﻧدان ﭘﮭﻠوی و ھزار ﻓﺎﻣﯾل واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن، ﻓﻘر و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻋﻠﻣﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑر آن ... و ﺑرﺗر از ھﻣﮫ، ﻣﻠت ﺑزرگ و رﯾﺷﮫ دار و رﺷﯾد و ﺑﺎ اﯾﻣﺎن آن.    ﺑﺎ وﺿﻊ ﺟﮭﺎن و ﻣﻠﺗﮭﺎی اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺷده و دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺳﺗﮑﺑر و ﻧﺳل ﺟوان ﺣﯾرﺗزده و ﺗﺷﻧﮥ ﺣﻘﯾﻘت، ﺑوﯾژه وﺿﻊ اﺳﻔﺑﺎر ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﻠﻣﺎن و اﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز آﺷﻧﺎ و ﺑﺧﺎطر آن دردﻣﻧد ﺑود و ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﻣﺑﺎر ﻓﻠﺳطﯾن روح ﺑﺎ ﻋظﻣت او را ﻣﯽ آزرد. 
  اﺣﺳﺎس وظﯾﻔﮥ دﯾﻧﯽ، او را وارد ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ای ﺑزرگ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐرد ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﺟز ﻣردان اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ در آن ﻗدم ﻧﻧﮭﺎده و ﺑﺟز ﻣﻌدودی، از آن ﭘﯾروز ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣده اﻧد. 
     او ﺑﮫ ﻧﺟﺎت اﯾران از ﭼﻧﮕﺎل رژﯾم ﻓﺎﺳدی ﮐﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ و اﻧﺣطﺎط و ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻣﯽ را ﺑر آن ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده ﺑود ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾد و راه ﯾﮕﺎﻧﮥ آن را ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﺳﻼم، و اﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼم در ﮐﺷور، و ﺣﮑوﻣت ارزﺷﮭﺎی اﻟﮭﯽ ﺗﺷﺧﯾص داد. 
 ﺑﺎ ﮔﺷودن اﯾن راه، اﻟﮕوﯾﯽ زﻧده در ﺑراﺑر اﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮭﺎد، و ﺟرﯾﺎن ﺗﺎزه ای در دﻧﯾﺎی اﺳﻼم ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ اﺣﯾﺎء دوﺑﺎرۀ ھوﯾت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن، اوﻟﯾن ﻣﺣﺻول ﻣﺑﺎرک آن ﺑود. 
     ﻣﺑﺎرزۀ ﺧود را از ﻗدم اول ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻗﺷرھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧدا آﻏﺎز ﮐرد، ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺧن ﮔﻔت و اﯾﻣﺎن و ﻋﻘل و ھﻣت آﻧﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎری طﻠﺑﯾد. ھرﮔز ﺑﮫ ﺳراغ اﺣزاب و ﮔروھﮭﺎی ﻣدﻋﯽ ﻧرﻓت.
و ﻏﺎﻟﺑ ﺎً ﺑﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺷم ﺗردﯾد ﻧﮕرﯾﺳت و از ﺑﻧد و ﺑﺳﺗﮭﺎ و ﺑده ﺑﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ِ آﻧﺎن روی ﮔرداﻧﯾد. ﺑﺎ ﻣردم ھﻣﯾﺷﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و دﻟﺳوزاﻧﮫ ﺳﺧن ﮔﻔت و ﭼون ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺑﺻﯾر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑَﻠَد، در ﻣﺳﯾر طوﻻﻧﯽ ﻣﺑﺎرزه، ﻋﻘل و ﺣﮑﻣت و ﻣﻌرﻓت ﺧود را در اﺧﺗﯾﺎر راھروان ﻧﮭﺎد. 
     ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﻠت اﯾران در ﻣﯾﺎن ﻧﺎﺑﺎوری ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﯾد و ﻣﻠت اﯾران ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ رھﺑری و زﻣﺎﻣداری او را ﺑﮫ ﺟﺎن ﭘذﯾرﻓت او ﺑﺎ رﻓﺗﺎر و ﻣﻧش ﺧود، ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﺣوّ ل را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور ﭘدﯾد آورد؛ ﯾﻌﻧﯽ »ﺳﻠطﻧت« را ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﺑداﻧﮥ ﺳﺗﻣﮕران و دﻧﯾﺎﺧواران ﺑود ﺑﮫ »اﻣﺎﻣت« ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﺣﮑوﻣت ﺧداﯾﯽ و ﻣردﻣﯽ ِ ﺑﻧدﮔﺎن ﺧدا اﺳت ﺗﺑدﯾل ﮐرد. اﻗﺗدار و ﺻﻼﺑت ﺧود را ﺑﺎ ﻋدل و دادﮔری ﻣزﯾنّ ﮐرد، و ﺗﻔوّ ق ِ ھﻣﮫ ﮐس ﭘذﯾرِ  ﺧود را ﺑﺎ ﻋﺑودﯾت و ﺧﺎﮐﺳﺎری ﻣﻧوّ ر ﺳﺎﺧت، و ﺗﻣﮑّن و ﺑرﺧورداری را ﺑﺎ زھد و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﮐرد. راه ﺧدا و ﺑﻧدﮔﯽ ﺧدا را ﻟﺣظﮫ ای رھﺎ ﻧﮑرد و ﭼون ﺑﺎر اﻣﺎﻧﺗﯽ ﺳﻧﮕﯾن ﺑر دوش داﺷت ﻣراﻗﺑت ِ روح ﺧود را ﻣﺿﺎﻋف ﺳﺎﺧت. ﺳﺧن ِ از دل ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و دل ِ ذاﮐر و ﺧﺎﺷﻊ، و رﻓﺗﺎرِ  از دﯾن اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﮥ او، ﭼﺷﻣﮥ ﺟوﺷﺎﻧﯽ از ﻣﻌرﻓت و ﺣﮑﻣت و ﺗدﺑﯾر اﻟﮭﯽ را ﺑر ﻓﮑر و ذھن ﻣﻠتّ اﯾران ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺻﻔﺎ و ﻣﻌﻧوﯾت او ﺑودﻧد، ﺟﺎری ﺳﺎﺧت و دوﻟﺗﻣردان و ﻣﺳﺋوﻻن و آﺣﺎد ﻣردم را ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﻧﺑوه دﺷﻣﻧﯽ ھﺎ و دﺳﯾﺳﮫ ھﺎ و ﺣل ّ ﮐوه ﻣﺷﮑﻼت ِ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ آﻣﺎده و ﻣﺟﮭّز ﮐرد. دوران دھﺳﺎﻟﮥ ﺣﯾﺎت ﻣﺑﺎرک اﻣﺎم ﺑزرﮔوار، دوران ﭘﯾداﯾش ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﻼم و اﺣﯾﺎء ھوﯾت اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺟﮭﺎن و اﻓراﺷﺗﮫ ﺷدن ﭘرﭼم اﺳﻼم در ﮐﺷور ﻣﺎ اﺳت. دوران اﺳﺗﻘﻼل و آزادی اﯾران و ﻋزّ ت و ﻏرور ﻣﻠﯽّ و ﺧﯾزش ﺑﯾﺳﺎﺑﻘﮥ ﻣﻠت ﺑﺳوی ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺗرﻗﯽ اﺳت. دوران ﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺷﻌور ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺣرﮐت ﺑرای ﺣﻔظ ﮐﺷور و ﺳﺎزﻧدﮔﯽ آن اﺳت. دوران ﺳرﺑﻠﻧدی ِ اﯾران در ﻋرﺻﮥ ﺟﮭﺎن و ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری ﺑر ﺣوادث ِ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت. دوران آﻏﺎز راھﯽ ﻧو در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﻣﺎ اﺳت. ﺑﺎ اداﻣﮥ آن، اﯾران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎدیّ و ﻣﻌﻧوی دﺳت ﺧواھد ﯾﺎﻓت. 
     اﻣﺎم ﺣﮑﯾم و ﺧردﻣﻧد، اﯾن راه را ﺑﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺧص ﮐرده اﺳت و آن را در دھﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑت و در ﺿﻣن ﺻدھﺎ رھﻧﻣود راھﮕﺷﺎ ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﮐﺷور و ھﻣﮥ ﻣﻠت اﯾران، ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧده اﺳت. 
     اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ و رھﻧﻣودھﺎ اﻣروز ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ارزﺷﻣﻧد و ﻣﺗﯾن و راھﮕﺷﺎ اﺳت و دوﻟت و ﻣﻠت اﯾران ﺑرای ﻋﺑور از ﻣﺳﯾر ﭘرﻓراز و ﻧﺷﯾب ﺧوﯾش ﺑﺳوی رﺳﺗﮕﺎری و ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﺑدان ﻧﯾﺎزﻣﻧدﻧد. 
     ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از آن ﺳﺧﻧﺎن ﺣﮑﻣت آﻣوز ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل، ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧدۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺻوﺻ ﺎً دوران دھﺳﺎﻟﮥ ﭘس از اﻧﻘﻼب و ﺣﺎل و ھوای ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور در آن دوران اﺳت، ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﺻدﻣﯾن ﺳﺎل وﻻدت آن ﻣرد ﯾﮕﺎﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ، و در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘراﻓﺗﺧﺎر او زﯾﻧت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت، ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود، ﺑﮫ اﻣﯾد آﻧﮑﮫ ھﻣﮕﺎن از آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺷوﻧد. 
ﺑﺎ درود ﻓراوان ﺑﮫ روح ﺑﻠﻧد او، و ﺷوق و ﺳﻼم ﺑﮫ آﺳﺗﺎن ﺣﺿرت ﺑﻘﯾﺔ ﷲ ارواﺣﻧﺎ ﻓداه. 
ﺳﯾد ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای 


ﺧﻣﯾﻧﯽ، روحﷲ، رھﺑر اﻧﻘﻼب و ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران، ۱۲۷۹ـ ۱۳۶۸.  ﺻﺣﯾﻔﮫ اﻣﺎم: ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ)س( )ﺑﯾﺎﻧﺎت، ﭘﯾﺎم ھﺎ، ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ، اﺣﮑﺎم، اﺟﺎزات ﺷرﻋﯽ وﻧﺎﻣﮫ ھﺎ( 
ﺟﻠد اول(. ـــ ﺗﮭران: ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﻧظﯾم وﻧﺷرآﺛﺎراﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ)س(، ۱۳۷۸. ۵۱۲ ص 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
بيشتر