معرفی کتاب
پنجشنبه 21 آذر 1392 تاريك روشن
نويسنده: سيد سعيد غياثيان
قطع: رقعي
نوبت و سال انتشار: 1388
قيمت: 2500 تومان
چكيده:
اين اثر در بردارنده خاطرات كوتاه سه نفر از مردان مبارزي است كه در مبارزه با رژيم پهلوي، روزگاراني را در زندان سپري كردند و بر عهد و پيماني كه با خداي خويش بستند، مردانه ايستادند.