معرفی کتاب
شرم آوران
پنجشنبه 21 آذر 1392 شرم آوران تاريخ
نويسنده: عبدالله عزيزيان
قطع: رقعي
نوبت و سال انتشار: 1392
قيمت: 3500 تومان
چكيده:
در اين كتاب نمونههايي از اعمال و اقدامات كارگزاران رژيم پهلوي كه اكثراً با بيتدبيري و سهلانگاري و ناآگاهي از اصول اوليه انسانيت همراه بود و بعضاً به سمت لودگي سوق پيدا ميكرد، در معرض ديد خوانندگان محترم قرار گرفته است.